persoonlijk & betrouwbaar

Baarn, 1 januari 2021

Inleiding

Om uw recht op privacy te waarborgen gaat Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V.  zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en alleen voor duidelijk omschreven en noodzakelijke doelen verwerkt. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. verwerkt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voor een optimale dienstverlening aan onze inwoners en bezoekers van www.vervoergv.nl, www.wmo-taxi.nl, verwerken wij persoonsgegevens van en over u. ‘Verwerken’ is een verzamelnaam voor alles wat wij doen met persoonsgegevens. Bijvoorbeeld het verzamelen, bewaren of bekijken van de gegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken, zijn uw (achter)naam, telefoonnummer, e-mailadres en gezondheidsgegevens.

We verzamelen niet méér persoonsgegevens dan nodig is voor het afhandelen van uw (aan)vraag of het verstrekken van informatie. Werkprocessen van Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V.  zijn zo ingericht dat ze aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldoen.

Waarvoor we uw gegevens gebruiken

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. We hebben o.a. de volgende doeleinden voor gegevensverwerking:

  • Aanmaken Wmo-vervoerspas.
  • Machtiging automatische incasso reizigersbijdrage.
  • Reserveren/plannen van ritten.
  • Vervoer verzorgen.
  • Klachtenafhandeling.
  • Facturatie.
  • U informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Grondslagen

Wij verwerken persoonsgegevens als dat noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen of als dat noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang van Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V.. Ook worden er soms persoonsgegevens verwerkt als dat noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. te behartigen.

Hoe lang we uw gegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en dan redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de diensten. Wij houden ons aan de bewaartermijn(en) zoals door wet- en regelgeving opgelegd.

Bijzondere persoonsgegevens

Voor bepaalde doeleinden verwerken we bijzondere persoonsgegevens. Wij doen dit alleen wanneer dit op grond van de wet mag. Een voorbeeld van bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken, zijn gezondheidsgegevens.

Delen van uw gegevens

Wij delen uw persoonsgegevens met derde partijen als dit voortvloeit uit een taak die aan Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. is opgedragen of indien u daar expliciet toestemming voor geeft. Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af. Dit zorgt voor een veilige en vertrouwelijke behandeling van uw gegevens. Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. blijft altijd verantwoordelijk voor verwerkingen van persoonsgegevens die in opdracht van Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. plaatsvinden.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of beperken

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren, te laten verwijderen, te laten overdragen, om bezwaar te maken tegen de verwerking of om de verwerking te laten beperken. De AVG benoemt de voorwaarden waaronder deze rechten van toepassing zijn. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdragen, bezwaar tegen verwerking of beperking van de verwerking sturen naar Directie, via avgverzoeken@vervoergv.nl. Ook is het mogelijk een brief te sturen naar Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V., Postbus 448, 3740 AK Baarn onder vermelding van ‘Verzoek omtrent persoonsgegevens’. Om zeker te weten dat het verzoek van u afkomstig is, zullen wij u vragen om u te legitimeren.

Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand op uw verzoek. In bijzondere gevallen kan deze termijn eenmalig verlengd worden met twee maanden. In dat geval wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

Bezwaar aantekenen

Bent u niet tevreden over de afhandeling van een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdragen, bezwaar of beperking? Dan kunt u bezwaar aantekenen. U schrijft dan een brief aan Directie van Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V., Postbus 448, 3740 AK Baarn. U geeft aan waar u het niet mee eens bent. U ontvangt zo spoedig mogelijk een beslissing op uw bezwaar, uiterlijk binnen 6 weken.

Beveiliging persoonsgegevens

Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. zorgt voor passende beveiligingsmaatregelen van persoonsgegevens zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles op computersystemen. Dit moet voorkomen dat de persoonsgegevens kunnen worden ingezien of gewijzigd door iemand die daar geen recht toe heeft.

Online diensten

Cookies op de websites van Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V.

Onze websites maken gebruik van cookies. Zie hierover de cookieverklaringen op de verschillende websites van Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. of klik hier voor de cookieverklaring van de algemene website www.vervoergv.nl

Afsluiting

Contactgegevens

Is volgens u de privacywetgeving niet zorgvuldig nageleefd? Dan kunt u een privacyklacht indienen bij onze Functionaris Gegevensbescherming, via fg@vervoergv.nl of per post naar Vervoer  Gooi en Vechtstreek B.V., t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming, Postbus 448, 3740 AK Baarn.

Komt u er met Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit is een onafhankelijke organisatie die toeziet op een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens en, indien nodig, in actie komt.

Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over de veilige verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande waarschuwing door Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website zijn gepubliceerd.